นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เข้ารับรางวัล "เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี2018

"เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับประทานรางวัล "เพชรแห่งสยาม" รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2018 สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยขน์ต่อศาสนาดีเด่น ประทานรางวัลเกียรติยศโดย หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ุ ณ ห้องเบญจรัศมี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมโดย ชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย เพื่อยกย่องชมเชยบุคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคคลตัวอย่างที่จะจรรโลงให้สังคมน่าอยู่สงบสุข ตลอดทั้งรวมพลังกันก่อกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ทั่วไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!