พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย และการจัดทำวารสารวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย 

และการจัดทำวารสารวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ ดำเนินการในการจัดพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ  การจัดทำ วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสานและการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙) ชั้น


สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...
http://gg.gg/dgkfn

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!