ร่วมกันส่งเสริมการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน”

KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

โดยทุกท่านที่เข้าใช้บริการ

 อ่านหนังสือ
 ยืมหนังสือ
 ใช้บริการ Working Space

ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แล้วทำการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ QR Code
กด Like / กด Share เพจเฟซบุ๊ก ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม – KACL https://www.facebook.com/KACLopac/
จะได้รับแก้วน้ำใบใหญ่ เป็นของที่ระลึกท่านละ ๑ ใบ

เพื่อร่วมกันส่งเสริมการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

จัดโดย : กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#KACL
#ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!