ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ 1) ปีที่ 18 วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562

ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ 1) ปีที่ 18 วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินพิธีการโดยนักศึกษาจากหลักสูตรวิชาพุทธศาสนศึกษา ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ได้ในทุก ๆ วันพุธ ตลอดปีการศึกษา

สายแนนลำตะคอง ราชภัฏโคราช ผ่านฉลุย! เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 62

สายแนนลำตะคอง ราชภัฏโคราช 
ผ่านฉลุย! เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ประกวดโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 62

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง DVD บันทึกการแสดงสดวงดนตรีพื้นบ้านสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) 
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สามารถผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจและร่วมเชียร์หลานย่าโม วงโปงลางสายแนนลำตะคอง ให้สามารถคว้าชัยชนะการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2562 แชมป์สมัยที่ 2 ได้สำเร็จ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปีที่ 18 ครั้งที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยต่างๆ ในโครงการตักบาตรวันพุธ ปีที่ 18 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
--------------------
ในวันพุธแรก ที่ 3 กรกฎาคม 2562 
เวลา 07.00 น.
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักศิลปะฯเร่งเครื่องสร้างทายาทศิลปวัฒนธรรม เพลงโคราช

สืบสานศิลปวัฒนธรรม..."เพลงโคราช"...ต้องคงอยู่ตลอดไป
#ภาษาโคราช
#เพลงโคราช
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ราชภัฏโคราช
• การประกวดหมอเพลงโคราชถ้วยพระราชทาน
• โพล์คซองภาษาโคราช
• การจัดทำแผนที่ภาษาโคราช
• หนังสือเพลงโคราช เล่ม 1 และ 2
• พจนาณุกรมภาษาโคราช
• ค่ายพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นเยาว์

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เรือนโคราช ได้รับรางวัลให้เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562
.
“เรือนโคราช” ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ "เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของคนโคราชทั้งด้านชาติพันธุ์และงานช่างฝีมือ ที่จัดสร้างโดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลและดำเนินงานต่อยอดจากคณะศิษย์เก่าฯ โดยได้มีกระบวนการในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์รักษาภูมิปัญญา โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) การรื้อ ขนย้าย และปรุงใหม่ในมหาวิทยาลัย ๒) การปรับภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช ๓)การส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผลจากดำเนินงานเกิดเป็นกรรมที่หลากหลายและเป็นรูปธรรมชัดเจน

.ในปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาโครงการที่มีการดำเนินงานการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบของการดำเนินงานต่อชุมชนหรือองค์กรต่างๆ โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ “โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชฯ”เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑ ใน ๑๐ โครงการจากทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินงานแก่ผู้สนใจต่อไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!