Korat international art and culture festival 2016 23.01.2016

 

Korat international art and culture festival 2016 23.01.2016

 More..Click 1

https://www.facebook.com/Korat-international-art-and-culture-festival-306619539534332/?ref=bookmarks 

 

Korat International Art and Culture Festival 2016 23– 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

 

 

 

Korat International Art and Culture Festival 2016
23– 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

 

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ NRRU Show & Share 2015

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 NRRU Show & Share 2015 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา2558

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

 

โคราชศึกษา

 

การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรการบริหารจัดการเวลาเรียน

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 


 วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

 

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดประมวลราษฏร์(ระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รวบรวมยอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยฯ ได้ยอดถวายทั้งสิ้น ๒๘,๙๖๐ บาท

www.koratculture.com, Powered by Joomla!