ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญบารมี  

สืบสานประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๘

 

รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น


 วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ วัดประมวลราษฎร์ (วัดระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม  
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘
 เวลา ๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

“เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ผู้ช่วย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทรสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านคำกล่าวรายงาน และร่วมเปิดพิธี ในนามตัวแทนของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”  ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งผู้ที่สนใจงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๒๕๕๘

 

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานผลการดำเนินงานภารกิจต่างๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดปีงบประมาณ 2558 เสนอต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รศ.สะอาดศรี คงนิล โดยได้มีการนำเสนอใน ๓ ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ๑.ผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ๒.ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะการติดตาม ๓.ปัญหา อุปสรรค์ ข้อจำกัดในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้รับฟังและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

การเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช

 

ขอเชิญหมอเพลงโคราชและผู้สนใจ ร่วมการเสวนา เรื่อง ทิศทางและการดำรงอยู่ของเพลงโคราช และการประชุมของหมอเพลงโคราชทั่วจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "สะอ๋อนโคราช"

     วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 3 อาคาร 9 เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 - 009009 ต่อ 1013, 1020

จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

www.koratculture.com, Powered by Joomla!