Main Menu

Login Form

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทางการบริหาร

1) ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ในวาระที่ ๒).
2) อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) ดร.ณัฏฐินี ทองดี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม
4) อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
5) ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

(ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

            ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มพิธีทอดกฐินในเวลา ๑๒.๓๐ น.               ณ วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

            โดยสามารถร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญได้ที่ต้นกฐิน ของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดไว้บริเวณศูนย์อาหาร สำนักงานคณบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๖๐๗ และ ๑๐๑๐

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
เนื่องในโอกาสเข้ารับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวาระที่ ๒
.
(ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐)

วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

วันแห่งเกียรติยศ 2560 
“สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน” ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้
มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ และ ดร. กัณชลิดา จงอุตส่าห์ โดยกำหนดการ มีดังนี้
เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
เวลา 18.30 น. ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกันที่มุมรับแขกและรับมอบของที่ระลึก
เวลา 18.50 น. การแสดงต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ

อ่านเพิ่มเติม: วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

ประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯกลุ่ม ๘ นครชัยบุรินทร์ 2560 นครราชสีมา สุรินทร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประขุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมจัดทำแผนงานเสนอของบประมาณประจำปี 2561 และรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอนุรักษ์ฯ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และชมเรือนไทยโคราช ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครราชสีมา เป็นต้นแบบและแนวคิดในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

ค้นหา

Socialnetwork

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

170101

ไอพีเครื่องคุณ 54.80.188.87
Server Time: 2018-10-21 05:40:32
//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค