สถิติการให้บริการในพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เริ่มดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่แรกเริ่มให้บริการ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ประกอบไปด้วย ข้อมูลปริมาณของผู้มาเยี่ยมชมจำแนกเป็นรายเดือน ข้อมูลร้อยละประเภทของผู้มาเยี่ยมชม ข้อมูลแสดงร้อยละของที่มาการรู้จัก ข้อมูลลักษณะการเข้าชมเป็นกลุ่มหรือมาเดี่ยว และข้อมูลนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบชาวไทยกับต่างประเทศ

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดย กลุ่มงานหอวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
 
สถิติการให้บริการ ย้อนหลัง : 2557 : 2558 : 2559 : 2560 : 2561 : 2562
 
หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูลภายใน Koratculture.com
Google

ค้นหาใน Google.co.th
ค้นหาใน www.koratculture.com

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา