ดร.ชุมพล ชะนะมา เข้ารับรางวัลพชรกุญชร

 
ผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดง
.
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัลพชรกุญชร ประจำปี ๒๕๖๗ ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
.
"รางวัลพชรกุญชร" เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มอบให้แก่บุคคลผู้สร้างผลงานดีเด่นและอุทิศตนเพื่อการส่งเสริมงานวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ดร.ชุมพล ชนะมา ได้รับรางวัลในสาขาศิลปะการแสดง จากผลงานอันโดดเด่นและความทุ่มเทในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนา และส่งเสริมศิลปะการแสดงมาอย่างยาวนาน
.
พร้อมกันนี้ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และร่วมแสดงความยินดีกับดร.ชุมพล ชะนะมา ในโอกาสนี้อีกด้วย
.
ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า "สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รู้สึกยินดีและภูมิใจกับ ดร.ชุมพล ชนะมา ที่ได้รับรางวัลพชรกุญชร รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและความสามารถของ ดร.ชุมพล ชนะมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป"
.
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชุมพล ชนะมา ในโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และหวังว่า ดร.ชุมพล ชนะมา จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยต่อไป
.
ที่มาของภาพ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์