ชื่อ - สกุล Name -Surname ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน งานที่สังกัด
แถวหลังจากซ้ายไปขวา        
นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ Mr.Supharat Phujaroen นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพระพุทธศาสนา กลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายธนัช แววฉิมพลีสกุล Mr.TANUT WAEWCHIMPLEESAKUL เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสมใจ เกยด่านกลาง   แม่บ้าน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกองงานอาคารสถานที่
นางวราภรณ์ พิลาบุตร Mrs.WARAPORN PILABOOT เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายชุตินันท์ ทองคำ Mr.CHUTINUN TONGKAM นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แถวหน้าจากซ้ายไปขวา        
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ Mr.SURACHAI DECHAIPITAK นักวิชาการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานเผยแพร่และบริการทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
น.ส.สมฤทัย ปิยะรัตน์ Miss SOMRUETHAI PIYARAT นักวิชาการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางขวัญเรือน ทองตาม Mrs.Khwanruean Thongtam เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายพรมงคล นาคดี Mr.Pornmongkon Nakdee นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานเทคโนโลยีและสารนิเทศทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
ชื่อ - สกุล Name -Surname ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน งานที่สังกัด
ย้ายโอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
นายอัครพล อินทกูล Mr. Akarapol Intakul นักประชาสัมพันธ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

Loading...

เพศ จำนวน (คน)
ชาย 6
หญิง 3

 

 

Loading...

ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน (คน)
ระดับปริญญาตรี 5
ระดับปริญญาโท 4

 

 

Loading...

กลุ่มงาน จำนวน (คน)
สำนักงานผู้อำนวยการ 4
กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ 1
กลุุ่่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม 2
กลุ่มงานเผยแพร่และบริการทางศิลปวัฒนธรรม 2

 

 

Loading...

ประเภทของพนักงาน จำนวน (คน)
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 8
พนักงานราชการ 1

 

 

Loading...

ตำแหน่ง จำนวน (คน)
นักวิชาการศึกษา 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
นักประชาสัมพันธ์ 1