นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองผ่านพิพิธภัณฑ์นครราชสีมา
.
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 27 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน 2567 ภายใต้โครงการ “เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ : พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา” ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
.
โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณวัตถุของเมืองนครราชสีมา โดยนักเรียนได้ พิพิธภัณฑ์ 7 โซน ได้แก่ ห้องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ห้องสมัยทวารวดี ห้องสมัยลพบุรี ห้องสมัยอยุธยา ห้องสมัยรัตนโกสิน ห้องสมัยมหานครแห่งโคราช และห้องของดีโคราช
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน 2567 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณวัตถุของเมืองนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และช่วยให้นักเรียนเข้าใจรากเหง้าของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น