สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
#รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

" เอ๋งจิเตรียมความพร้อม ต้อนรับทุกท่าน
ต่อให้มาเป็นกองทัพ เอ๋งจิต้อนรับอย่างดี๋ "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ คือ ๑๐๑ ปี
เป็นห้วงเวลาที่จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมฉลองครบรอบ ๕๕๕ ปี
และการเฉลิมฉลอง Khorat Global Geopark และการเป็นมรดกโลก ๓ แห่งในจังหวัดเดียวกัน เมืองที่ ๔ ของโลก หรือ Khorat The UNESCO Triple Heritage City
ดังนั้น ทั้งจังหวัดกำลังเตรียมความพร้อมต้อนรับทักท่าน
เราจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับเกียรติที่ทุกท่านมอบให้เรา
ในนามตัวแทนของคนโคราชบ้านเอ๋ง


🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉การประชุมติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๘ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ นครชัยบุรินทร์ จัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๘ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เกียรติเข้ร่วมประชุม โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม ๘ หรือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ขอบคุณภาพจาก คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เฟสบุ๊ค หน่วยอนุรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064555248204&set=a.624672989694537

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอแสดงความยินดีกับ ✨✨✨✨
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนื่องในโอกาสที่ สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ....“ภูมิราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖


🎉🎉🎉🎉
แด่ผู้ที่ทรงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีผลงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่นเชิงประจักษ์
🎉🎉🎉🎉
#ภูมิราชภัฏ ๒๕๖๖
#สำนักศิลปะ
#ราชภัฏโคราช
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป
และพิธีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


-----------------
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์ ๔ จุดรอบมหาวิทยาลัย
๑) ลานกลางแจ้ง ณ บริเวณด้านหน้าเรือนโคราช โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒) ศาลพระภูมิ โดย คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
๓) ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดย คณะวิทยาการจัดการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
๔) พระพิฆเนศ ณ ลานองค์พระพิฆเนศ อาคาร ๒๖ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีเจิมป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-----------------
หมายเหตุ : การแต่งกาย
๑.ประธานในพิธีสวมชุดปกติขาว
๒. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ : ชุดสูทมหาวิทยาลัยฯ
๓.บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ : ชุดสูทสถาบัน/ชุดสูทประจำหน่วยงาน/เสื้อสีเหลือง ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยฯ
๔.นักศึกษา : ชุดสูทผู้นำนักศึกษา/ชุดนักศึกษา
๕. แขกผู้มีเกียรติ : ชุดสูทสากล/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ