“ตักบาตรวันพุธออนไลน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙” 🔰 หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตรวันพุธออนไลน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔) ในรูปแบบออนไลน์ ๒ ช่องทาง ดังนี้ 1️⃣ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 👉 ลิงก์เข้าสู่ระบบ : https://zoom.us/j/9563269165 👉 Meeting ID : 956 326 9165 👉 Passcode : 1234 2️⃣ แชร์ถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช 🔹กำหนดการ🔹 วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Zoom เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม เวลา ๐๘.๐๙ น. รับชมวิดีโอ “๗๐ ปี ที่คนไทยมีในหลวงรัชกาลที่ ๙” (๖ นาที) เวลา ๐๘.๑๕ น. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล เจริญจิตภาวนา (๙ นาที) เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายสังฆทาน ตักบาตรวันพุธออนไลน์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เวลา ๐๘.๓๕ น. กรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย 🔹การแต่งกายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom : ชุดสุภาพ เรียบร้อย 🔸ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom เปลี่ยนภาพพื้นหลังที่จัดเตรียมไว้ให้พร้อมเพรียงกัน 🌟 ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom จำนวน ๙๙ ท่านแรก จะได้รับเหรียญมงคล “ขวัญถุง“ 👉 ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom : https://forms.gle/ZUmXN9BFkE4USqdQ9 ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๒๐๕ ๖๔๒๕
เชิญร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "ประเพณีความเชื่อ เครื่องรางและของขลังคนพิมาย" โดย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณลุงสมหมาย แก้วเพร็ช ปราชญ์ท้องถิ่นเมืองพิมาย ในวันที่17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. . ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdV.../viewform ส่วนหนึ่งของโครงการการบรรยายทางวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 "ความเชื่อ ศรัทธา พระพิมพ์เมืองพิมายจากอดีตถึงปัจจุบัน" . จัดโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่แฟนเพจ : Phimai Nationalmuseum
เชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋ : การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุ ผ่านสถานที่ เรื่องเล่า และข้าวของ " . โดย นายชุตินันท์ ทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) . ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในกลุ่มประเด็น "เรื่องเล่าและความทรงจำ : Memory Telling" โดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้อภิปราย . การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2021 #มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Farsighted Museum: Sighting forward to Aging Society ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564 9.00-17.00 ผ่าน ZOOM . ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zyvdjk . และสามารถชม ผลการดำเนินงานบางส่วนได้ที่ https://www.facebook.com/smartsenior2021 #MuseumSiam #MuseumForum2021
#ภารกิจผู้อำนวยการ #ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น "คณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
🖌 #คณะกรรมการคัดสรร 🏆 #รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศแต่งตั้ง นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการคัดสรรรางวัลเกียรติคุณของแผ่นดินเยาวชนคนสร้างชาติ รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2564 รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ เด็ก เยาวชน และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ทำดี มีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ