โครงการบวร 3 (บ้าน วัด โรงเรียน)
ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ “บวร 3 (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น” กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาประจำท้องถิ่น เป็นโครงการที่บูรณาการเอาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้าน-วัด-โรงเรียน อันเป็นหน่วยงานทางสังคมที่มีความสำคัญอย่างสูงยิ่งสำหรับสังคม นับเป็นสามเสาหลัก ที่ยึดโยงค้ำจุน สัมพันธ์กัน อย่างสมดุล แก่คนในสังคมไทย ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดป่าหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน ให้ชุมชนได้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป