โครงการตักบาตรวันพุธ ปีที่ 20

โครงการตักบาตรวันพุธ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการตักบาตรวันพุธ ปีที่ 20 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้มิจิตศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมตักบาตรในโครงการตักบาตรวันพุธประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบิณฑบาต จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปเป็นทุนการศึกษา และอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา