ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ 1) ปีที่ 18 วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินพิธีการโดยนักศึกษาจากหลักสูตรวิชาพุทธศาสนศึกษา ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ได้ในทุก ๆ วันพุธ ตลอดปีการศึกษา