สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีแก่ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคคลแบบอย่างสมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “คนดีศรีสยาม” (รางวัล ญาณสังวร) โล่รางวัลประทานโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประทานให้ไว้ประจำรางวัล โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องค์มนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานอำนวยการโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เพื่อค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบคนดีที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไปตามรอยพระยุคลบาท ในการทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน

โดยจะเข้ารับประทานโล่รางวัลอักษรพระนามย่อ (ญสส) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีในรัชการที่ ๙ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร