อธิการบดี... ร่วมตักบาตรวันพุธ ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา

"ตักบาตรวันพุธ" ครั้งที่ ๘ ประจำวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน)

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และตักบาตรวันพุธร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

#ตักบาตรวันพุธลดการใช้ถุงพลาสติก
โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เริ่มต้นรณรงค์ให้ผู้ที่จะมาร่วมตักบาตรวันพุธ นำถุงผ้า ตะกร้า หรือถาด ใส่สิ่งของมาร่วมตักบาตร เพื่อช่วยกันปลูกจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยฯ หากท่านใดนำถุงพลาสติกใส่ของมาตักบาตร เมื่อตักบาตรเสร็จแล้วไม่ใช้ถุงพลาสติก ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดนักศึกษาเดินรับถุงพลาสติกที่ไม่ต้องการใช้แล้ว มารีไซเคิ้ลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
• สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรวันพุธ ลดการใช้ถุงพลาสติก” ได้ในทุก ๆ วันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
• โดยปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา