กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโครงการดีเด่นฯ สืบเนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งโครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช เข้ารับการคัดเลือกในโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562

              สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดแสดง โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเข้ารับรางวัลดีเด่นดังกล่าว