ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากการที่โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับรางวัล โครงการดีเด่นต้นแบบด้านส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  โดยเป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 หลังจากนั้น นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเรือนพ่อคง เรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและสอบถามข้อมูลกับ ผศ.ดร.ณัฐกิติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านความเป็นมาและการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกด้วยและในการนี้ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ในโอกาสเข้ารับราวัลเข้ารับรางวัลนี้อีกด้วย