สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงาน NRRU SHOW & SHARE 2019 KM มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8
"การเผยแพร่องค์ความรู้ จากรากแก้ว สู่ใยแก้ว" วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา