วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นางขวัญเรือน ทองตาม และนางสาวสมฤทัย ปิยรัตน์ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เดินทางสัมภาษณ์บุคลากร หลังจากนั้นได้นำชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นการนำความรู้จากการอบรมภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ