ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2562