๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ รถบรรทุกของกองทัพภาคที่ ๒ ได้เริ่มลำเลียงนำสิ่งของที่ได้จากการบริจาคของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา

มาไว้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อทำการคัดแยกสิ่งของ ก่อนที่จะนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะออกเดินทางในคืนวันศุกร์ที่่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งศูนย์รับบริจาคสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค บริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น