ตอกย้ำความสำเร็จ!!!❤️❤️
---------------
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
กับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน...คะแนนเต็ม
5.00 ระดับดีมาก...3 ปีซ้อน!!!

"แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่าสู่สากล"