สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกวดบายศรี ๓ ชั้น เพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พ่อขุนศักรินทร์ และร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาด้านศิลปะการตกแต่งพานบายศรีจากใบตองดอกไม้สด ให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนท้องถิ่นสืบไป
.
ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร จากอธิการบดี
.
พิเศษสุดสำหรับปีนี้ สโมสรนักศึกษาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่ส่งบายศรี ๓ ชั้น เข้าร่วมประกวด จะได้รับเงินสนับสนุนในการทำบายศรีทีมละ ๓,๐๐๐ บาท
.
สามารถดาวน์โหลดเอกสารในการเข้าร่วมประกวดบายศรี ๓ ชั้นได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/34dlFu3
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๒๐ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕