"คณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) น้ำดื่มทับแก้ว"

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์น้ำดื่มทับแก้ว เข้าร่วมพิจารณาผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์น้ำดื่มทับแก้วที่ส่งเข้าประกวดจากบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ผลงาน

พิจารณาตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการที่มาจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. นางนุสรา ทองคลองไทร อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. นายสุนทร ฉิมปรุ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โดยผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน และได้รับรางวัล จำนวน ๓ ผลงาน มีดังต่อไปนี้

* รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ผลงานของ นางสาวดวงนภา สงวนศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

** รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ได้แก่ผลงานของ นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

*** รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ได้แก่ผลงานของ นายสกุลวงศ์ รักศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

(โดยผลงานชนะเลิศจะเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อตกลงหลักเกณฑ์ในใบสมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์บนฉลากน้ำดื่มทับแก้ว)