คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ในวันที่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒