📌 สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏโคราช เปิดบ้านรวมของดี ทรงคุณค่า...น่าจดจำ
จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ”
.
📌 วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราช “เต๊อะเติน เพลินภูมิ” ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ต่อการสร้างอัตลักษณ์และจุดเน้นที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ชาวโคราชได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งศิลปวัฒนธรรม รวมของดี ทรงคุณค่า...น่าจดจำ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวราชภัฏโคราช ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน
.
📌 มหกรรมศิลปวัฒนธรรมโคราชฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม “ตักบาตรวิถีไทย” วิถีดีงามอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวราชภัฏโคราชยาวนานกว่า 20 ปี การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 การเปิดตัว “อุทยานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมโคราช” และพิธีมอบ “ระหัดวิดน้ำ” แหล่งเรียนรู้ที่เล่าเรื่องเมืองโคราชอย่างสมบูรณ์แบบแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดย ศาสตราจารย์สายยันต์ ไพรชาญจิตร์ (ศาสตราจารย์ด้านการพัฒนาชุมชนคนแรกของไทย) กิจกรรมหนังสือวัฒนธรรมมีชีวิตบอกเล่าอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต โดย KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลาดนัดวัฒนธรรม กลางเดิ่นเรือนโคราช ตอน เต๊อะเติน เดิ่นโคราช และมหกรรมสินค้าชุมชน “โคราชเล่าเรื่องเมืองผ้า” ชมการแสดงวงโปงลาง ชนะเลิศถ้วยพระราชทานและแชมป์ประเทศไทย 2 ปีซ้อน “สายแนนลำตะคอง”และมินิไลน์แอนด์ซาวด์ “เล่าเรื่องเมืองพุทธ”
.
📌 การจัดมหกรรมฯ ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทุกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโคราชที่มีอยู่อย่างมากมาย จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรม “เต๊อะเติน เพลินภูมิ” คือ การรวบรวมภูมิปัญญาโคราชมาเผยแพร่อย่างสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนโคราชและคนอีสาน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้มีโอกาสซาบซึ้งและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมความเป็นโคราช อันเป็นรากเหง้าแห่งชีวิต สามารถพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสู่อาชีพและการสร้างรายได้บนพื้นฐานของต้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืนต่อไป
.
#koratdaily