วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผศ. ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดป่าหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบเกียรติบัตร ให้คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการจาก โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านสระครก และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในพิธีปิดโครงการ บวร ๓ (บ้าน วัด โรงเรียน) ราชภัฏราชสีมาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดป่าหนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชน ให้ชุมชนได้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์ในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.3706714002710794