📣 พรุ่งนี้... ตักบาตรวันพุธ 🙏 “ตักบาตรวันพุธออนไลน์ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม” 🙏 ก้าวสู่ปีที่ 20 🔰 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ก้าวสู่ปีที่ 20 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ แชร์ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช 👉 #บุญกุศลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีดังนี้ 1. ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีทางพระพุทธศาสนา วิถีชาวพุทธ ในการทำบุญตักบาตรตอนเช้า 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน 3. สร้างความรัก ความสามัคคี การแบ่งปัน ความช่วยเหลือแก่สังคม ด้วยการ “ให้” 4. อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และโรงเรียนการการกุศลของพระพุทธศาสนา 5. สร้างโอกาสในการทำความดี พัฒนาจิตใจ อันจะส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 6. สนับสนุนทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายสังฆทานและตักบาตรออนไลน์ สามารถเลือกชุดทำบุญออนไลน์ 3 แบบ ได้ตามจิตศรัทธา ดังนี้ แบบที่ 1 ชุดสังฆทานข้าวสารอาหารแห้ง แบบที่ 2 ถวายค่าน้ำค่าไฟ แบบที่ 3 มอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยโอนเงินค่าชุดทำบุญออนไลน์ได้ที่... ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 483-0-11540-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร แล้วนำรูปชุดทำบุญออนไลน์ที่เลือก โพสแจ้งการร่วมทำบุญใน Facebook Live ให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 5205 6425