เชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋ : การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุ ผ่านสถานที่ เรื่องเล่า และข้าวของ " . โดย นายชุตินันท์ ทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) . ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในกลุ่มประเด็น "เรื่องเล่าและความทรงจำ : Memory Telling" โดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้อภิปราย . การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2021 #มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Farsighted Museum: Sighting forward to Aging Society ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564 9.00-17.00 ผ่าน ZOOM . ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zyvdjk . และสามารถชม ผลการดำเนินงานบางส่วนได้ที่ https://www.facebook.com/smartsenior2021 #MuseumSiam #MuseumForum2021