#ภารกิจผู้อำนวยการ #ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น "คณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์