🖌 #คณะกรรมการคัดสรร 🏆 #รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศแต่งตั้ง นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการคัดสรรรางวัลเกียรติคุณของแผ่นดินเยาวชนคนสร้างชาติ รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2564 รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ เด็ก เยาวชน และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ทำดี มีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ