จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ • โดย... สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น… “หน่วยงานผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม” จังหวัดนครราชสีมา และจะเป็นตัวแทนจังหวัด เพื่อเข้าพิจารณาในระดับประเทศต่อไป 🔰 #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 💯 #เดินหน้าสร้างผลงานและชื่อเสียงNRRUในมิตินวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม