🎊🎉 ขอแสดงความยินดี ✨🌟 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัล... รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) แนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2021 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา เรื่อง ถอดรหัส ระหัดวิดน้ำโบราณ : เทคโนโลยีชุมชนคนโคราช ในงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share 2021 (ระบบออนไลน์) 🔰 #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา