ขอเชิญประชาคม NRRU รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ และใช้สิทธิเลือกผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 🧑🏻‍💻โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจรับฟังและซักถาม 🔸 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เฟซบุ๊ก : NRRU Colleagues 🔹และขอเชิญผู้มีสิทธิใช้สิทธิเลือก ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ผ่านระบบ Online ที่ nrrumail โดยผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งผู้อำนวยศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง หมายเลข 3 ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์ หมายเลข 4 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5499-5930 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค หมายเลขโทรศัพท์ 08-2144-4236