ขอเชิญใช้สิทธิเลือกผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🔹 ขอเชิญผู้มีสิทธิใช้สิทธิเลือกในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ผ่านระบบ Online ที่ nrrumail ที่ลิงค์ลงคะแนน https://bit.ly/culturenrru โดยผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย
หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง
หมายเลข 3 ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์
หมายเลข 4 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาหมายเลขโทรศัพท์ 08-5499-5930 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค หมายเลขโทรศัพท์ 08-2144-4236