วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายธนัช แววฉิมพลีสกุล รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่สำนักศิลปะแลัววัฒนธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔