โครงการการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๗
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการโครงการการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งภูมิปัญญาในด้านการแสดง “เพลงโคราช” เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทโคราชที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติมาแต่โบราณ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔