วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี จาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอขอบคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา