สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ 🎊🎊🎉🎉🎉🎉
นายชุตินันท์ ทองคำ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ 🎉🎉🎉🎉
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕