ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉🎉 คุณเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการจัดทำ ชุดองค์ความรู้วิถีโคราช “ กิ๋นเป็นยา ” เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านอาหารพื้นถิ่นโคราช