ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช เข้ารับมอบ "ศิระปาว" จากชาวซิกข์ พร้อมร่วมพิธีอัญเชิญธง "นิชาน ซาฮิป" ขึ้นสู่ยอดเสา
. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับมอบ "ศิระ ปาว" ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกข์เพื่อมอบผ้าคล้องคอเกียรติยศแด่ผู้ประกอบคุณงามความดีจากชาวซิกข์ทั้งมวล และร่วมพิธีอัญเชิญธงนิชาน ซาฮิป ขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาสนสถานคุรุทวารา วัดซิกข์โคราช
. "ธงนิชาน ซาฮิป" เป็นสัญลักษณ์ธงชัยประจำศาสนาซิกข์ที่มีความสำคัญมาก ธงชัยนี้จะมีลักษณะเป็นผืนผ้ารูปทรงสามเหลี่ยมสีเหลืองอมส้ม และมีสัญลักษณ์คันด้า (สัญลักษณ์ดาบไขว้ วงจักร และดาบสองคม) สีน้ำเงินอยู่ตรงกลาง
. สัญลักษณ์ นีชาน ซาฮิป เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของชาวซิกข์ และแสดงถึงหนทางที่จะช่วยให้เราทุกคนให้พ้นจากทุกข์และภยันตรายทั้งปวง การที่ธงชัยนี้ปลิวไสวนั้นก็เป็นการสื่อความหมายว่า ศาสนาซิกข์ยินดีต้อนรับคนทุกคน ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่จะคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัย และเป็นที่พำนักพักพิงสำหรับคนทุกคน เพราะศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่เน้นในความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และความสงบสุขเป็นหลักการพื้นฐาน
. โดยในการนี้ ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชาวซิกข์เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในลำดับถัดไป .
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณ ดร.วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ ท่านเป็นลูกหลานชาวซิกข์และได้เชิญชวนให้คณะทำงานได้เข้าศึกษา เรียนรู้หนึ่งในวิถีอันงดงามของชาวซิกข์