💥💥ขอเชิญชวนรับชมการไลฟ์สด การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 12" พลังวัฒนธรรมในยุคสังคมดิจิทัล
⏰วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
🌟เวลา 14:10 - 15:00 น. พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ อินทนิเวศ
การอภิปรายภายใต้หัวเรื่อง "พลังสังคีตศิลป์" "ขับลื้อ : พลังแห่งการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมในสังคมยุคดิจิทัล"
🌟เวลา 15:00 - 15:50 น. พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง
การอภิปรายภายใต้หัวเรื่อง "พลังนาฏศิลป์" "การแสดงเพลงโคราช : การปรับตัวตามพลวัติของสังคม ในยุคดิจิทัล"
🌟เวลา 15:50 - 17:00 น. พบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมตตา ปิ่นทอง
การอภิปรายภายใต้หัวเรื่อง "พลังนาฏศิลป์" "มวยไทย" การออกกำลังกายเพื่อส่งสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม