วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ณ องประชุมดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ลงนามร่วมกับ นายสุทธพงษ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทาง SDGS และ Soft Power เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นต่อไป
หลังจากนั้นคณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และ เรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย