ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา โชว์ศักยภาพระดับชาติ ร่วมอภิปรายในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญในการอภิปราย "พลังนาฏศิลป์" ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒“พลังวัฒนธรรมในยุคสังคมดิจิทัล” ในหัวข้อ การแสดงเพลงโคราช : การปรับตัวตามพลวัตของสังคมในยุคดิจิทัล ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรม ครั้งนี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมและนำเสนอผลงานวิจัยทางวัฒนธรรม อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง พลวัตพลังวัฒนธรรมในสื่อสมัยใหม่ โดย ศ.กิตติคุณสุรพล วิรุฬห์รักษ์ การอภิปรายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์โนรา พลังสร้างสรรค์จากแดนใต้สู่สากล โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และนางสุมณฑา ฆังคะรัตน์ และรับชม การแสดงทางวัฒนธรรมชุด "โนราบิก” โดย กลุ่มออกกำลังกายหัวหาด วัดท่าแค จังหวัดพัทลุง จากนั้นเป็นการอภิปรายภายใต้หัวเรื่อง "พลังโภชนศิลป์” ต่อด้วยหัวข้อ "พลังหัตถศิลป์” "พลังสังคีตศิลป์” และ "พลังนาฏศิลป์” เป็นต้น . #เพลงโคราช