ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา .
วันนี้ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร ๙ ชั้น ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเครือข่ายสัมพันธ์ และนายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา เข้ารายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังและเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันนี้ .
โดยในวันนี้ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มโครงการบริบท เข้ารายงานต่อคณะกรรมการ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานดำเนินการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยและนำผลการดำเนินงานเข้ารายงานต่อคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการดำเนินงานในครั้งต่อไป .
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆต่อผู้ดำเนินโครงการเพื่อนำไปใช้พัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป ขอขอบพระคุณครับ