สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมงานผ้าป่าสามัคคี อุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวสุรนารี และฉลองธงชัยชนะ ๑๙๑ ปี ท้าวสุรนารี

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมงานผ้าป่าสามัคคี อุทิศส่วนกุศลแด่ท้าวสุรนารี และฉลองธงชัยชนะ ๑๙๑ ปี ท้าวสุรนารี พร้อมเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติจากนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โดย ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำบุญถวายผ้าป่ามหากุศลเพื่ออุทิศแด่คุณย่าโม หรือท่านท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ความกล้าหาญ ความเสียสละ ของคุณย่าโม หรือท้าวสุรนารี และวีรชนคนกล้า แห่งเมืองนครราชสีมา ขอบคุณรูปภาพ : สุรชัย เดชชัยพิทักษ์