ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธี วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา