2 นักวิจัย ม.ราชภัฏโคราช ร่วมงานเปิดตัวหนังสือใหม่ของมิวเซียมสยาม
“มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย”
--------------------------------------
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม ได้จัดงาน “Gathering Day Farsighted Museum Sighting Forward to Aging Society มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย” เพื่อเปิดตัวหนังสือบทเรียนสายตายาว จาก 10 โครงการวิจัย ชวนทำความรู้จักกับ 10 โครงการที่น่าสนใจเพื่อผู้สูงวัยในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเด็นพิพิธภัณฑ์และผู้สูงวัย “มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมผู้สูงวัย Farsighted Museum : Sighting forward to Aging Society” เพื่อกระตุ้นให้วงการพิพิธภัณฑ์ตื่นตัวกับเรื่องการทำงานเพื่อสนองกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในโครงการที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนางานเพื่อผู้สูงวัยต่อไปในอนาคต โดย 2 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมทำการศึกษาวิจัยและสัมภาษณ์ถอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อบันทึกลงหนังสือ และร่วมวงสนทนา ได้แก่
.
1) ผศ.ภณิดา แก้วกูร ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบอร์ดเกมสำหรับผู้สูงวัยเพื่อการเข้าถึงข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาให้กว้างขวางขึ้น โดยการนำเนื้อหาจากพิพิธภัณฑ์บรรจุในสื่อประเภทบอร์ดเกม โดยเริ่มต้นกับผู้สูงวัย ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เล่น และใช้เป็นสื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกันได้ดี มีลักษณะเด่น คือ ความสนุก ความสวยงาม และใช้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น ช่วยดึงดูดความสนใจในการเข้าถึงข้อมูลพิพิธภัณฑ์แก่ผู้สูงวัยอีกด้วย
2) นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการวิจัย เรื่อง โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋ การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุ ผ่านสถานที่ เรื่องเล่า และข้าวของ เป็นโครงการส่งต่อเรื่องเล่าที่ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่า แต่เป็นการส่งต่อความทรงจำร่วมจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อเรื่องราวของผู้สูงวัยสู่ลูกหลาน นอกจากนั้นผู้สูงวัยเองนั้นก็ยังส่งต่อความสุข ความภาคภูมิใจของชาวโคราชสู่ชาวโคราชอีกด้วย
สามารถชมบทสัมภาษณ์นักวิจัยออนไลน์ได้ที่ https://www.museumsiam.org/virtuale.../farsighted/index.html